Inloggen

Wet- en regelgeving


Reactie Stichting VIA op internet consultatie asbestregelgeving SZW

De reactie van VIA in het kader van de internet consultatie asbestregelgeving door SZW is toegevoegd. VIA heeft er voor gekozen een niet-openbare reactie in te dienen.

Stortverbod asbesthoudend staalschroot

Besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

INTERNETCONSULTATIE ASBEST REGELGEVING

In 2018 is de beleidsreactie aangaande het functioneren van het asbeststelsel aan de Kamer gezonden. Hierin werd een pakket aan maatregelen aangekondigd met als doel een zorgvuldig asbestbeleid, waarbij wetenschappelijke inzichten over asbestrisico’s en werkwijzen centraal staan, waarbij regels eenduidig zijn en waarbij ruimte is voor innovatie. Via deze consultatie ronde kan er gereageerd worden op de aanpassingen binnen het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arboregeling.

Kamerbrief voorgang sanering asbestdaken

Aanpassingen asbestwet- en regelgeving

Voor een aantal keuzes betreffende aanpassingen in het asbestbeleid heeft SZW zich gebaseerd op het TNO rapport van september 2019. Reviews op dit rapport door verschillende deskundigen staan onder de aangeven link in het artikel.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?