Inloggen

Stakeholdersoverleg SZW van 8 december jl. - Uitstel invoering SMART-ns en regelgeving

Geplaatst op 20 december 2023

De invoering van de wet- en regelgeving wederom uitgesteld. Het asbestcluster van SZW had vooraf (informeel) per mail laten weten dat invoering van de wet- en regelgeving wederom wordt uitgesteld i.v.m. eisen uit de EU richtlijn asbest. Daarin zitten aspecten die botsen met ons voorgenomen ontwerpbesluit, waaronder een vergunningstelsel voor asbestverwijdering. De belangrijkste wijzigingen als SMART-ns en A/B toepassingen worden daarmee voorlopig uitgesteld.

Tijdens het Stakeholderoverleg van afgelopen vrijdag 8 december jl. in Den Haag is hier uitleg over gegeven door het asbestcluster van SZW (Luc Gielen, Sandra Lems en Lenie Brugging). Op basis van de daar getoonde sheets volgt een puntsgewijze korte samenvatting van de uitleg tijdens het Stakeholdersoverleg. Een formeel verslag van SZW en een kopie van de presentatie volgen nog, is ons toegezegd.

Proces

SZW was verrast door huidige EU wetgeving. Het huidige ontwerpbesluit en SMART-ns zijn voorlopig in de ijskast gezet. SZW geeft aan dat het vergunningstelsel last-minute is toegevoegd. We hebben nu 2 jaar om de richtlijn te implementeren en een vergunningstelsel in te voeren.

 • In eerste instantie was er alleen discussie over de verlaging van de grenswaarde.
 • NL zat goed met 2.000 v/m3 en maakte zich verder weinig zorgen.
 • Vervolgens heeft er een trialoog overleg plaatsgevonden met de Raad voor de EU, Europese Commissie (EC) en Europees Parlement (EP).
 • Dit heeft geleid tot een trialoog akkoord, waarbij het  EP nog verschillende amendementen van verschillende landen overgenomen.
 • Een gekwalificeerde meerderheid heeft toen voorgestemd.
 • Nederland was ‘overruled’ door de grotere landen en heeft toen ook voor gestemd.
 • EU richtlijn 2023/2668 is op 30 november 2023 gepubliceerd. De richtlijn is bijgevoegd als bijlage.

Enkele punten uit de EU-richtlijn

 • Er komt een publiek vergunningstelstel voor asbestverwijdering. Zie punt 27 pag. 5/13.
 • Wat dit betekent en wat de eisen aan een vergunning zijn zoekt SZW momenteel uit.
 • A-toepassingen mogen in NL zonder certificering worden verwijderd. Dit bots met de eis voor een vergunningstelsel.
 • Grenswaarde wordt 2.000 v/m3. Zie punt 15 pag. 3/13.
 • Overgangsperiode voor meten met SEM na 6 jaar. Zie punt 17 pag. 4/13.
 • Metingen tijdens sanering in specifieke operationele fase. Zie punt 19 pag. 4/13.
 • Prioritering aan sanering
 • Implementatie op 21 december 2025.

Meerjarenaanpak

 • De adviesaanvraag over het ontwerpbesluit door Raad van State is nu ‘on hold’ gezet
 • Interpretatie van vraagstukken: wat betekent dit het Nederlandse ontwerpbesluit?
 • Van gedachten wisselen met de EC eind januari 2023.
 • Guidance-document volgt.
 • Voorstel is nu de wijziging van de regelgeving in één keer te voeren, dus niet in fasen.
 • In 2024 volgen nog wel wel “Mini AMvB’s” voor ‘machinisten kwestie’, uitzonderingen etc.

Te nemen stappen

1. Analyse NL ontwerpbesluit vs EU-wetgeving

2. Afstemming EU-wetgeving (landen) – interpretatie

3. Aanpassen (indien noodzakelijk) huidige ontwerpbesluit

Projectplan

 • Regelgeving
 • Vergunningstelsel
 • ICT
 • Implementatie naar de praktijk
 • Reguliere werkzaamheden, b.v. VIP, certificatieschema’s etc.

Ad. Regelgeving*)

 1. Huidige regelgeving
 2. Ontwerpbesluit meerjarenaanpak
 3. EU-richtlijn
 4. Eisen schema’s -> regelgeving
 5. Eindbeoordeling
 6. Uitzonderingen asbestinventarisatieplicht

*) Aandachtspunten bij Regelgeving:

 • Interpretaties artikelen
 • Verdeling SZW/BZK/I&W
 • Andere lidstaten
 • Eenvoudiger maken

Ad. Vergunningenstelsel

 • Vergunning per bedrijf vs per sanering.
 • Hier eerst helderheid over krijgen.
 • Grondslag vergunning aanwezig?
 • Welke eisen worden aan een vergunning gesteld?
 • Verhouding tot certificatie?
 • Mogelijkheden voor een risicogerichte aanpak?
 • Uitvoerder zoeken: wie gaat deze kar trekken?

Ad. ICT

 • LAVS (evaluatie loopt en eindrapport volgt nog_
 • Mogelijke aanpassingen in kaart brengen
 • Start implementatie
 • Aanvullen database
 • Data delen
 • Projectlocaties delen
 • Vergunningen
 • Link met Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Extra vereisten EU-Richtlijn
 • Bijvoorbeeld: welke medewerkers zijn waar aan het werk/datum laatste medische keuring

Ad. Implementatie

 • Eerder betrekken van stakeholders, ook aan de voorkant
  • VIA wil zitting in Implementatiegroep vanaf 2024.
 • Duidelijker het proces communiceren
 • Frequentie Stakeholdersbijeenkomsten omhoog
 • Tijdig beginnen met implementatieplan vanuit SZW (!)

Zodra SZW haar verslag gereed heeft en de sheets deel, zullen deze gemaild worden aan de leden en geplaatst op de site.

Wijzigingen processchema per 1 januari 2024

Er is gevraagd wat er gaat gebeuren met de schemawijziging per 1 januari 2024, zoals aangegeven door Tom Troquay van Ascert tijdens het VOAM Seminar van 19 oktober jl. Tom geeft aan dat deze schemawijzigingen wel doorgaan, maar dat dit vermoedelijk pas in februari 2024 zal zijn. De belangrijkste wijzigingen uit het processchema uit de presentatie van Tom Troquay zijn bijgevoegd.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?