Inloggen

Over Stichting VIA

Stichting VIA is een industrieel samenwerkingsverband gericht op regelgeving over de aanwezigheid van asbest en schadelijke vezels in industriële installaties. De naam staat voor: Verenigd Industrie overleg inzake regelgeving omtrent Asbest en schadelijke vezels.

Aanleiding voor de oprichting

VIA-bedrijven met industriële installaties constateerden in toenemende mate dat in regelgeving over asbest en schadelijke vezels niet of nauwelijks rekening werd gehouden met de industriële aspecten. De focus ligt meestal op schadelijke vezels in gebouwen terwijl schadelijke vezels in een industriële omgeving specifieke aspecten met zich meebrengen.

Er is sprake van een risico dat, behalve het gezondheidsschadelijke aspect van asbest, ook veroorzaakt wordt door bv. chemicaliën, hoge/lage temperaturen, hoogspanning, draaiende delen etc. Daarnaast betreft het veelal installaties waar niet zonder consequenties voor de continuïteit van een productieproces een asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd of zelfs eventueel aanwezig asbest kan worden verwijderd. De financiële gevolgen van stilstand kunnen aanzienlijk zijn en langere stilstand kan zelfs uit maatschappelijk oogpunt hoogst onwenselijk zijn. Verder speelt het praktische aspect dat asbestverwijdering, waarbij sprake is van een containment, ruimtelijk niet altijd te realiseren is. Kortom, er is sprake van diverse aspecten waarin de industriële omgeving maakt dat de praktijk omtrent asbest drastisch afwijkt van die binnen de bebouwde omgeving.

Uit contacten hierover binnen diverse industriële sectoren is het initiatief ontstaan om ten aanzien van (het overleg over) de regelgeving inzake asbest en schadelijke vezels samen te gaan werken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Stichting VIA begin 2015.

Doelstelling

Het doel van Stichting VIA is dat industriële aspecten op adequate wijze hun weerslag vinden in de relevante regelgeving over de aanwezigheid van asbest en schadelijke vezels. Hierbij kan -niet uitputtend- gedacht worden aan normen zoals afkomstig van NEN, certificeringschema’s zoals afkomstig van Ascert, grenswaarden, wetten en wettelijke besluiten/reguleringen etc.

Stichting VIA stelt zich ten doel om daar waar dit speelt aan tafel te schuiven en op basis van inhoudelijke deskundigheid (zoals door arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen) deel te nemen aan de totstandkoming van regelgeving.

Vertegenwoordiging

Stichting VIA maakt deel uit van een scala aan werkgroepen en commissies bij Ascert en NEN en overlegt op diverse niveau’s met Ministeries I&W en SZW. Daarnaast neemt zij op ad-hoc basis deel aan commissieoverleg bij o.a. SER. In het bijvoegde schema staan de vertegenwoordigers per gremium aangegeven.

Bestuurssamenstelling

De heer R.A.G.M. Bekman (Voorzitter)

Mevrouw J.A.P.F. Thijsen (Vicevoorzitter)

De heer M.J.W. Sutmuller (Penningmeester)

De heer R.J. van Dijk (Bestuurssecretaris)

De heer A.A. Koenders (Adviseur)

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?